• Grenå Vandsystem

    Området er ganske betydeligt. 480 km², omtrent halvdelen af Djursland, afvandes gennem Grenåen til Kattegat. Landområder i syv kommuner ligger inden for afstrømningsområdet til Grenåen og vandløbenes samlede længde udgør 316,4 km. Ryom Å er den største af vandløbene i Kolindsundsystemet og må siges at være hovedåren til Kolindsund. Den løber gennem det oprindelige sund fra vest med ringe fald og løber ud i Kolindsunds nord og sydkanal, der tager deres udspring i Ryom Å. Der er udover Ryom Å seks andre større vandløb, der alle løber fra det bakkede landskab mod nord og syd for Kolindsund. Disse er Skærvad Å, Ørum Å, Nimtofte Å, Korup Å, Mårup Å og Skod Å. Disse vandløb har alle især i deres øvre forløb et godt fald. Derudover findes der et antal mindre vandløb, der tilløber både kolindsundkanalerne, Ryom Å og de andre større åer.

    Den samlede årlige afstrømning har i de seneste år været på mellem 60 og 80 millioner m². Udover de nævnte vandløb findes der i Grenå vandløbsystem en lang række mindre vandløb, der har karakter af bække og grøfter, der enten tilløber kanalerne eller de nævnte åsystemer. Udførlig omtale af disse grøfter og deres tilstand findes i rapporten Århus Amt, Natur og Miljø, 1995: Miljøtilstanden i Grenåens Vandsystem, 1994 - Fysiske forhold - Smådyrsfauna - Fiskefauna. - Århus Amt 1995. Her findes også mere detaljerede beskrivelser af de store vandløb, der her er beskrevet.