• Pumpelaget Kolindsund

    Da Aktieselskabet Kolindsund A/S solgte sundgårdene fra til bønder og likviderede selskabet tilbage i 1923, dannede de nybagte sundbønder et lodsejerlag med navnet Kolindsund Lodsejerlag. Lodejerlagets vedtægter var meget restriktive, og man havde garderet sig imod forandringer i en sådan grad, at ændringer i partsfordelingen kun kunne ske, når alle lodsejere var enige herom. Dette lodsejerlag måtte i 1935 nedlægges ved lov, da dets vedtægter ikke rummede muligheder for at opfylde statens krav til demokratiske tilstande i lodsejerlaget, da de store statsfinasierede grundforbedringer skulle gennemføres. I stedet blev Pumpelaget Kolindsund indstiftet i 1935 med en vedtægt baseret på statens standardvedtægter for pumpelag, og en ny partsfordeling blev gennemført.

    Pumpelagets opgaver er at vedligeholde og om nødvendigt forbedre vejene og afvandingsanlæggene i sundet. Sidst er det sket i forbindelse med bygningen af Allelev Pumpestation og med investeringen i nye pumper til Enslev pumpestation. Herudover skal pumpelaget vedligeholde Kolindsund Landkanaler, der omkranser det afdrænede område. Pumpelaget råder ikke over en amortisationsfond til at finansiere nye investeringer i pumpeanlæg og grundforbedringsarbejder. Finansiering af nyinvesteringer sker alene ved opkrævning af pumpeafgifter hos de bidragspligtige partsejere. Pumpelaget kan dog optage lån i sine besiddelser til forbedringer, men kun såfremt amtet godkender dette. Vedligeholdelsen af landkanalerne skal ske efter Aarhus Amts regulativ, der sidst blev ændret i 1996. Dette ændrede regulativ har mødt megen kritik fra Pumpelagets side på grund af begrænsninger i grødeskæringen.

  •  
  •