• Afvanding

    Området Kolindsund afvandes gennem et system af stikrender, der enten ledes til mindre kanaler, der igen ledes til Midtkanalen eller direkte i Midtkanalen. Denne kanal løber næsten gennem hele sundets længde, kun delt af et betondige, der adskiller afvandingsområderne for Allelev og Enslev pumpestationer.

    Fra midterkanalen løber der tre brede indløbskanaler ind til Fannerup pumpestation, til Allelev Pumpestation og til Enslev Pumpestation. Strømhastigheden i midt- og indløbskanalerne er meget moderat med undtagelse af indløbskanalen ved Allelev Pumpestation, der er præget af en frisk strøm, der i vandrige perioder kan blive ganske kraftig. Vandet ledes via nedgravede drænrør til stikrenderne og midtkanalen. Der er mange trykvæld i Sundet, og enkelte steder har trykket været så voldsomt, at jorden blev løftet. Dette problem har sundbønderne løst ved at hamre drænrør vertikalt ned i jorden for at fjerne trykket.

  • Det er betydelige mængder vand, der pumpes ud via pumpestationerne. 55 mio. m3 vand i 1983, hvoraf 27 mio. m3 menes at være nedbør, grundvand fra sundet og trykvæld fra højdedragene mod nord. De resterende 28 mio. m3 er recirkulation fra landkanalerne. Det vil sige, vand, der siver gennem digerne fra landkanalerne ind i sundet, hvor det opsamles i dræn, afvandingsgrøfter og midtkanal og pumpes op i landkanalerne igen af pumpestationerne.

    Afvandingen bliver mere problematisk i takt med, at jorderne i sundet sætter sig. Disse sætninger skyldes mineralisering af de organiske aflejringer i den gamle søbund. På de værste ramte steder i sundet sker sætningen med op til 2 cm om året. Da pumpestationerne er bygget på kalkgrund på kanten af den oprindelige sø, sætter de sig ikke tilsvarende. Efterhånden, som sætningen af jordbunden skrider frem, bliver det derfor problematisk at afvande de laveste dele af sundet.

  • Et andet problem for sundbønderne i forbindelse med afvandingen er vandets opholdstid i jorden over drænene i regnvåde perioder. Jorden er meget rig på næringsstoffer og har et højt humusindhold. Denne type jord holder godt på vandet. I perioder med megen regn når jorden derfor ikke at blive tør nok til, at den kan bære markredskaber og traktorer. Ofte rammes sundbønderne af et vådt forår, hvad der udsætter såningen og afkorter afgrødernes vækstsæson.

    Tørre forår og somre er derimod i sundbondens interesse. Udgifterne til pumpemateriel og elektricitet falder drastisk, når nedbøren udebliver. Samtidigt mangler planterne aldrig vand på grund af det opstrømmende grundvand fra neden.