• Vandkvalitet

    Grundvandsforhold i nedbørsområdet Grundvandssituationen på Djursland er at betegne som værende alvorlig, og situationen forværres gradvist. Det hænger sammen med jordbundsforholdene, der overvejende er sandede med ringe evne til at fastholde kvælstoffet, der tilføres i forbindelse med dyrkning af arealerne. Nedsivning af nitrat tvinger vandværkerne til at bore dybere for at holde indholdet af nitrat på under grænseværdien på 50 mg/l., men de geologiske forhold er en hindring i bare at bore langt dybere efter rent vand.

    Djursland er gammel havbund og saltførende grundvandslag ligger særligt højt i regionen. Derfor er mange boringer på vej til at lukke på grund af for højt nitrat indhold. Umiddelbart nord for Kolindsund er et stort område, der strækker sig fra Skiffard i vest til Ginnerup i øst og Tøstrup i nord i farezonen for at få ødelagte drikkevandsresourcerne.

    Langs selve sundet er langt de fleste drikkevandsboringer i dag lukkede på grund af for højt saltindhold. Det skyldes bortdræningen af søen, da det manglende tryk fra ferskvandet har hævet det saltførende grundvand med op til 200 meter. I dag kan de saltførende grundvandslag flere steder lokaliseres umiddelbart under den gamle søbund. Yderligere grundvandssænkninger i sundet vil betyde højt saltindhold i dræn og midterkanalen samt sandsynlighed for tabet af drikkevandsresourcer i de værst ramte randområder.
  • tvaersnit_1870                               sflomr