• For at fastholde hele arealet som landbrugsområde i intensiv drift har det været nødvendigt, at gennemføre grundforbedringsarbejder i form af en grundvandssænkning. Området er af udseende i store træk identisk med området som, det ser ud i år 2000. Dog er arealudnyttelsen væsentligt højere i afvandingsområdet for Allelevsund pumpestation og i Enslev Pumpestations afvandingsområde. Midterkanalen er ligesom drængrøfterne uddybet kraftigt, drænrørene er lagt dybere og pumpestationerne er ombygget, således, at de nu kan løfte vandet fra den forøgede dybde.

 • Fordele ved dette scenarie:

  1. Sundbønderne kan fortsætte deres virke som hidtil.
  2. Udbytterne fra de lavestliggende jorder øges.
  3. Den forbedrede afvanding muliggør tidligere såning med længere vækstperiode til følge.

   

 • Åbne spørgsmål

  1. Hvor stor en indflydelse vil en ny grundvandssænkning i kolindsund have for drikkevandsresourcerne på Djursland?

   

 • Den gennemførte grundvandssænkning har gjort, at al jorden i sundet afvandes til "sundhed". Biotoperne (krattene) omkring de laveste og tidligere uopdyrkbare jorder er blevet fjernet og jorden er kommet under plov. Enkelte steder har det været muligt at sløjfe de mindste markopdelende drængrøfter på grund af den effektive afledning af vandet. Pumpeomkostningerne er steget en del på grund af de forøgede vandmasser, der skal pumpes ud af sundet.

 • Negative konsekvenser ved scenariet

  1. Grundvandssænkningen er i konflikt med loven om Vandmiljøplan 2
  2. Udtørringen og fjernelsen af de små biotoper i sundet er i konflikt med vandløbsloven .
  3. Omkostningerne ved nybygning af tre pumpestationer, uddybning af midterkanal og drængrøfter samt nylægning af drænrør i arealet vil være meget høje.
  4. Grundforbedringsarbejderne kan ikke gennemføres uden statslig finansiering.
  5. Pumpeudgifterne vil stige.
  6. De små biotoper rundt omkring i sundet vil forsvinde.
  7. Alvorlig risiko for saltvandsforurening af de bedste jorder på grund af grundvandssænkningen.
  8. Oversvømmelser i de vestlige ådale på grund af den forøgede pumpeaktivitet.
  9. Forøget indsivning gennem digerne på grund af den større vandmængde.
  10. Risiko for digebrud i regnfulde perioder.
  11. Djursland går glip af den økonomiske værdi, der findes i at have Jyllands største sø liggende her.
  12. Kun få rekreative værdier i scenariet.
  13. Udvaskningen af næringsstoffer forøges p. g. a. den øgede pumpeaktivitet.
  14. Ingen forbedringer i udledningen af kvælstof til Kattegat.
  15. Grundvandet i Kolindsunds nærhed udsættes for yderligere risiko for saltvandsforurening.