• Kolindsund som varieret naturområde med bevarede kulturværdier

  Kort: Kolindsunds Venner, 2000

  Kort: Kolindsunds Venner, 2000

 • Grundvandsspejlet nede i Kolindsund er hævet til kote -3 under DNN (Dansk Normal Nul) En aflang og meget lavvandet sø er fremkommet herved, og rørskov står tæt om det åbne vand. I områdets østlige og vestlige ende bliver jorderne fra kote -3 og op anvendt som jordbrug.

  Jorderne omkring søens midte ligger uregulerede hen som kratskov og fugtige enge. Krattet vil med tiden brede sig over hele arealet, og høje træer vil enkelte steder vokse igennem kratskoven. Fuglelivet vil have gode kår i sundets midterste del. Den tætte skov og de fugtige arealer vil frembyde ly og fødegrundlag for et væld af mindre fugle og rovdyr af disse. Det åbne vandspejl med meget lave dybder og de tætte rørskove vil give vandfugle og vadefugle fødegrundlag og fine ynglepladser.

 • Der er stadig pumpeaktivitet ved Fannerup og Enslev pumpestationer. Allelev pumpestation er fjernet helt.

  Da det landbrug, der er tilbage ikke er rentabelt, hvis alle tørholdelsesafgifterne skal afholdes af sundbønderne, vil det være nødvendigt med store tilskud for at opretholde landbruget på arealerne. Pumpeaktiviteten er ganske vist faldet noget i forhold til den, der er nødvendigt for at kunne drive intensive landbrug, men der skal stadig pumpes ca. 45 mill. m3 vand ud af området på årsbasis.

  Almindelig færdsel er i sundets naturområdet ikke mulig og ej heller tilladt , men der er opstillet udkigstårne forskellige steder uden for sundet, så ornitologer og andre interesserede kan kigge ind i området. Vejen mellem Fannerup og Fævejle er fjernet.

 • Fordele ved dette scenarie:

  1. Et fuglehabitat af international standard vil opstå.
  2. Artsdiversiteten i fuglelivet vil være meget stor
  3. De kulturhistoriske værdier bevares i form af landkanalerne og pumpestationerne samt de tilbageblevne landbrugsjorder.
  4. Grundvandsforbedring i forbindelse med skovrejsningen
  5. Det salte grundvand trykkes ned til ukritisk dybde.

   

 • Åbne spørgsmål

  1. Er Kolindsund som varieret naturområde (kote -3) tilstrækkeligt til at sikre Djurslands grundvandsreserver?
  2. Hvad vil området have af betydning for de vestlige ådale?

   

 • Negative konsekvenser ved scenariet

  1. Hele det tilbageværende landbrugsareal kan næppe opdyrkes på grund af det hævede grundvandsspejl, og landbrugsarealerne må vige helt op på den ufrugtbare forstrand.
  2. Mange sundbønder mister deres levevej og må finde anden beskæftigelse.
  3. Store tilskud fra det offentlige er nødvendige for at opretholde landbruget i området.
  4. Djursland går glip af den økonomiske værdi, der findes i at have Jyllands største sø liggende her.
  5. Kun få rekreative værdier i scenariet.
  6. Området er kunstigt opretholdt og har derfor ikke større berettigelse end det intensive landbrug.
  7. Der sker ingen kvælstofreduktion i søen, da al vand fra oplandet løber gennem landkanalerne.
  8. Alvorlig risiko for økologisk ubalance i søen, da vandgennemstrømningen er ringe på grund af manglende tilløb til søen, og fosfat tilledes gennem drænrør i landbrugsarealerne.
  9. Vejen mellem Fævejle og Fannerup vil mangle i områdets infrastruktur.