• Veje

  veje 

  Vejnet i og omkring Kolindsund

  Kolindsund gennemskæres på tværs af den kommunale vej mellem Fannerup og Lyngby-Trustrup. Vejen har i sommeren 1992 været genstand for trafiktælling i Århus Amts regi, da vejen dengang var amtsvej. Der blev målt på svingtrafikken umiddelbart ved udmundingen til amtsvejen mellem Kolind og Grenaa. Den samlede trafik var da 912 enheder i døgnet. Der blev ikke målt, hvor stor en procentdel, der krydsede sundet.

 • Der findes et par mindre asfalterede veje i sundets østlige ende, hvoraf én forbinder landsbyen Revn på sundets sydside med omfartsvejen vest for Grenaa. Kolindsund er i øvrigt gennemskåret af en række grusveje, der fungerer som adgangsveje til sundgårdene og transportveje for markredskaberne. Disse grusveje er forbundne med vejnettet udenfor området via et større antal småbroer over landkanalerne.
 • Elkabler

  Kolindsund gennemskæres af en række luftbårne 9 kV højspændingsledninger. Disse føres alle af almindelige træmaster og frembyder ikke de store problemer ved kabellægning. Større luftbårne elinstallationer forefindes ikke i området.
 • Drikkevandboringer

  Der findes ingen drikkevandsboringer i drift i selve Kolindsund på grund af for højt saltindhold i grundvandet.
 • Vindmøller

  Der findes ingen vindmøller i selve Kolindsund. Der blev i efteråret 1999 opført tre 750 kW NEG-Micon møller ca. 500 meter syd for sydkanalen lidt syd-øst for Søby. Deres totalhøjde er 69 meter, rotordiameteren 48 meter, og navhøjden 45 meter. Herudover er der i 1999 opført fire 750 kW vindmøller af mærket Wind World i Frederiksdal, et område ca. en kilometer øst for Søby.
 • Pumpestationer

  Pumpestationerne ved Fannerup og Enslev blev begge bygget i 1938 i forbindelse med den statsfinansierede grundvandssænkning. Begge pumpestationer er relativt store bygværker opført i røde sten på betonfundament. Begge pumpestationer ligger over DNN (Dansk Normal Nul) på den gamle forstrand.

  Allelev pumpestation blev opført i 1988 for at øge pumpekapaciteten og for at kunne pumpe fra de lavereliggende områder i Allelev sund. Allelev pumpestation er opført som en underjordisk pumpestation helt i beton. I forbindelse med bygningen af Allelev pumpestation byggedes et betondige i midtkanalen, der adskiller afvandingsområderne for Allelev stationen og Enslev pumpestation, der nu kun afvander det østlige Kolindsund.

 • Pumpestation_1

  Fannerup pumpestation

 • Enslev_pumpe

  Enslev pumpestation

 • Underjordisk_Pumpe

  Allelev underjordiske pumpestation