• Vedtægter

  §1 Foreningens navn og hjemsted
  Foreningens navn er Kolindsunds Venner. Foreningens hjemsted er Syddjurs kommune.

  §2 Foreningens formål
  Det er foreningens formål at få genskabt søen Kolindsund i videst muligt omfang og få mest muligt af søen, dens bredder samt Ny Grenaa udlagt som rekreativt område til gavn for hele regionen. Foreningen påtager sig ikke andre opgaver end opfyldelsen af formålet.

  §3 Medlemskreds
  Enhver, der anerkender foreningens formål kan blive medlem.

  §4 Kontingent
  Kontingentet opkræves årligt forud. Kontingentet udgør pr. år 100 kr. Husstandskontingent 150 kr pr. år.

  §5 Generalforsamling
  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel i lokalpressen, og/eller skriftligt til hvert medlem. Indvarslingen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
  a. Valg af dirigent og stemmetællere.
  b. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
  c. Godkendelse af årsregnskab.
  d. Fremsættelse af og godkendelse af budget herunder fastsættelsen af næste års kontingent.
  e. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen).
  f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
  g. Valg af kritisk revisor.
  h. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt).

  Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent sendest 1 uge før generalforsamlingen. Alle valg og vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal med de i vedtægterne nævnte undtagelser. Hvert medlem har én stemme. Ønsker mindst 1/3 af generalforsamlingens deltagere skriftlig afstemning om et punkt, skal dette følges.

  §6 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst en trediedel af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Bestyrelsen skal så foranstalte den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 2 måneder efter den skriftlige anmodnings modtagelse hos bestyrelsen og indkaldes skriftligt til foreningens medlemmer mindst 1 uge før sin afholdelse.

  Den ekstraordinære generalforsamling har følgende punkter:
  a. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  b. Den ekstraordinære generalforsamlings emne.
  c. Eventuelt.

 •  

  §7 Foreningens ledelse
  Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og en sekretær valgt på generalforsamlingen, samt evt. en suppleant. Når foreningens medlemstal når 100 udvides bestyrelsen om muligt med en næstformand.
  Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlemmer af foreningen. Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 3 år, men genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem under sin valgperiode, kan bestyrelsen suppleres på næstkommende generalforsamling.
  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede.
  Sekretæren fører en autoriseret protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger på såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.

  §8 Tegning og hæftelse
  Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Intet enkeltmedlem kan hæfte for underskud, gæld, bøder, forlangener eller andre påkrav stillet foreningen.

  §9 Regnskabsførelse
  Foreningens regnskaber føres af kasseren og revideres og kommenteres af en på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt, kritisk revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen. Eventuelle revisionsbemærkninger indføres i foreningens protokol.

  §10 Udmeldelse og eksklusion
  Udmeldelse af et medlem kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ved udmeldelse har det udmeldte medlem ingen påkrav på indbetalt kontingent. Eksklusion af et medlem kan kun foretages af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflerhed. Eksklusion kan finde sted hvis et medlem aktivt modarbejder foreningens formålsparagraf eller stiller foreningen i et dårligt lys i offentligheden. Ved manglende kontingentbetaling mister medlemmet sin stemmeret ved påfølgende generalforsamling.

  §11 Foreningens opløsning
  Når foreningens formål er opfyldt, er det bestyrelsens pligt ved næste ordinære generalforsamling at begære foreningen opløst eller fremsætte nye vedtægter for foreningens fortsatte virke. Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er afholdt, doneres til naturgenopretningsformål. Foreningen kan i øvrigt kun opløses af et 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
  På den generalforsamling hvor endelig opløsning af foreningen sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling i følge generalforsamlingens beslutninger.

  Således vedtaget på den 8. ordinære generalforsamling i Kolindsunds Venner d. 11.03.08 kl. 19.00 på Kolind Centralskole.
  Mårten Breum
  Dirigent