• Nutid

  I sensommeren 1981 kunne man i aviserne læse, at sundbønderne krævede katastrofehjælp pågrund af deres druknende afgrøder i den regnfulde sommer. Store mængder nedbør og mangelfuld oprensning af landkanalerne gjorde, at store arealer både inden- og udenfor kanalerne stod under vand, og flere marker med afgrøder måtte opgives.
  I 1984 var Kolindsunds fremtid til diskussion i Aarhus Amt, hvor det blev besluttet at amtet ikke aktivt ville medvirke til gendannelsen af søen Kolindsund.

  I 1988 byggede man så den nye underjordiske pumpestation ved Allelevsund for at afhjælpe den efterhånden mangelfulde dræning af de lavestliggende arealer, men en egentlig grundvandssænkning blev der ikke foretaget. Bygningen af pumpestationen var endog særdeles problematisk, og i dag er sammenstyrtninger af indløbskanalen dagligdag for ejerlaget.

 • Sideløbende med bygningen af Allelev pumpestation forsøgte pumpelaget at få de jorder, randbønderne oprindeligt fik som erstatning af det gamle aktieselskab, inddraget i en ny fordeling af pumpeafgifterne. Dette lykkes dog ikke, da randbøndernes rettigheder er tinglyste, og de nærer stor uvilje til opgive disse rettigheder.

  I efteråret 1998 blev pumpelaget af Aarhus Amt pålagt skærpede krav til grødehøsten i landkanalerne efter diktat fra Skov og Naturstyrelsen, der havde opklassificeret vandkvalitetskravene til vandløbene.

 • Vandmiljøplan II

  I foråret 1998 vedtog Folketinget så den nye Vandmiljøplan II, hvori der kræves, at kvælstofbelastningen fra de danske landbrug skal reduceres med 50% gennem forskellige tiltag. Et af disse tiltag er gendannelsen af 16.000 ha lavbundsarealer, der skal virke som denitrifikatorer for nedbørsområderne. Et andet i denne forbindelse vigtigt tiltag er forbudet mod nyindvindinger af lavbundsarealer og nye grundvandssænkninger i bestående arealer.

  Århus Amt udsendte i oktober 1998 et debatoplæg om udpegningen af lavbundsarealer, hvor Kolindsund var medtaget som muligt område.

 • Kolindsund forsvandt dog ud af planerne i januar 1999 pågrund af manglende tilslutning fra sundbønderne.

 • Kolindsunds Venner

  I september 1998 lagdes spiren til en ny forening næsten sideløbende med amtets offentliggørelse af deres debatoplæg til vandmiljøplanens gennemførelse. Gennem læserbreve i den lokale og regionale presse og aktiv deltagelse i debatten omkring vandmiljøplanen fik forretningsudvalget for Kolindsunds Venner, som vi dengang kaldte os, stor bevågenhed af pressen i amtet. Da tilstrækkeligt mange havde givet tilsagn om medlemskab i den kommende forening, blev foreningen indstiftet d. 16. marts 1999. Siden den spæde start har foreningen været særdeles aktiv. Frugterne af vore bestræbelser er foreløbigt en informationsfolder om Kolindsund og Kolindsunds Venner samt denne website.

  Foreningen har aktivt deltaget i LAKE99 konferencens NGO-del i maj måned 1999 og har arbejdet aktivt på at blive del af en verdensomspændende organisation, Living Lakes, der støtter og rådgiver foreninger, der har søer som arbejdsområde. Living Lakes hører under Global Nature Fond og har hovedkvarter ved Bodensee.
  I august 2003 blev Kolindsunds Venner optaget i Living Lakes project som den første Associerede Partner i projektets historie.